Tuya Development Board 3.0 Schematic

Last Updated on : 2022-10-26 07:01:49download

5V to 3.3V

Figure 1 5V to 3.3V
Tuya Development Board 3.0 Schematic

USB to Serial port

Figure2 USB to Serial port
Tuya Development Board 3.0 Schematic

Peripheral pin

Figure 3 Peripheral pin
Tuya Development Board 3.0 Schematic

Part of MCU

Figure 4 Part of MCU

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Wi-Fi Module

Figure 5 Wi-Fi Module
Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic

Tuya Development Board 3.0 Schematic